Dr. K. S. Charak Dr. Shripad Shingwikar Dr. R. D. Chaudhari Prof. Sandeep Raskar
navsahyadri_charak_saheb
Director – MBA & MCA
MBA, Ph.D., MIMA
35 Yrs Experience
drkscharak@gmail.com
Dr. Shripad
Professor
DBM, MMS, M.Phil, Ph.D.
25 Yrs Experience
sabhay68@yahoo.com
Dr. R.D.Chaudhari
Associate Professor
M.Com, MMS, Ph.D.
13 Yrs Experience
rdchaudhari1965@gmail.com
Sandeep Raskar
Assistant Professor
M.Com., M.B.A.(HR)
9 Yrs Experience
sandeepraskar333@gmail.com
Prof. Kavita Joshi Prof. Vinod Bhelose Prof. Dhananjay Kumar
kavita
Assistant Professor
B.Com., M.B.A., DHRM
10 Yrs Experience
kavita.joshi81@gmail.com
Photo-VS Bhelose - 1
Assistant Professor
B.Com., M.B.A.(Fin.)
3 Yrs Experience
vinodbhelose@gmail.com
Dhananjay-Kumar_MBA
Assistant Professor
B.A., M.B.A., NET, Ph.D.
9 Yrs Experience
dhananjay.kumar@gmail.com
Prof. Rashmi Rathod Prof. Chandni Bhandwalkar
Rashmi
Assistant Professor
B.Com,LLB, MBA
3 Yrs Experience
rash.chavan16@gmail.com
Chandni
Assistant Professor
BCA, MBA
1 Yrs Experience
chandnibhandwalkar357@gmail.com